Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal tweemaal per jaar.

Binnen deze raad is er een vertegenwoordiging van personeel, ouders en lokale gemeenschap.

De directie en het schoolbestuur zijn van ambtswege vertegenwoordigd.