De Ganzenveer

Stedelijk Buitengewoon Lager Onderwijs

 

CLB
Centrum voor LeerlingBegeleiding

Wat is een CLB ?

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden :
      - het leren en studeren;
      - de schoolloopbaan;
      - de preventieve gezondheidszorg;
      - de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Binnen onze school bestaat een samenwerkingsverband met ons Centrum voor Leerlingen­begeleiding (CLB). De hoofdzetel van dit CLB lokaliseert zich in Gent Jubileumlaan 215. De directeur van dit centrum is Mevr. Vera Van Heule. Ten behoeve van het begeleidingsaanbod voor de Brugse stedelijke scholen wordt echter een afdeling van dit centrum in Brugge voorzien. U vindt deze afdeling op het adres bovenaan dit bericht. De C.L.B.-medewerkers die werkafspraken met “De Ganzenveer” hebben, zijn :
       Marijke Goekint, arts
       Ruth Verbeke, paramedisch werker
       Franky Cosman, psycho-pedagogisch consulent
       Nico Martens, maatschappelijk werker

Dit personeelsteam staat ter beschikking om tijdig een antwoord te kunnen geven op de vragen die u kunt hebben aangaande de opleiding en het welbevinden van uw zoon of dochter. Ook “De Ganzenveer” kan op onze samenwerking rekenen. Hiernaast ontwikkelt het CLB tevens enkele activiteiten die verplicht zijn. Medisch onderzoek en tussenkomsten bij problematische schoolse afwezigheden zijn alleszins het voorwerp van dit verplicht aanbod.
Het schoolhoofd of de CLB-medewerkers kunnen u hierrond desgewenst meer informatie geven.

 

Vanaf 1 september 2008 : Schooltoelagen

 

Schoolgaan kost geld.
Daarom worden er elk jaar toelagen gegeven.

 

Men noemde dit vroeger studietoelagen ( in de volksmond "studiebeurs").
Sinds 01.09.2007 spreekt men voor het secundair onderwijs over "schooltoelagen". Het gaat niet louter om een "naamswijziging". Het is ook een hervorming.

 

Vanaf 01.09.2008 worden schooltoelagen ook verstrekt voor leerlingen in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het deeltijdsonderwijs.

 

Wanneer een kind dus recht heeft op studiefinanciëring in het basisonderwijs, zal dit zo blijven in het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs als de inkomenssituatie van het gezin dezelfde blijft.

 

Een kwart van de gezinnen met studerende kinderen zal kunnen genieten van een schooltoelage.

 

De schooltoelage voor kleuters bedraagt 94,98 euro. Ouders met kinderen in het lager onderwijs kunnen rekenen op een toelage van 106,86 tot 160,28 euro per kind.

 

Door de voorwaarden voor alle onderwijsniveaus gelijk te maken, verminderen de administratieve lasten voor de ouders. Voortaan moet slechts één aanvraag ingediend worden voor alle kinderen.

 

Het recht op een studietoelage wordt vanaf dit schooljaar gekoppeld aan de aanwezigheid van de leerlingen op school. Leerlingen in het lager en het secundair onderwijs die twee jaar op rij hardnekkig spijbelen, zullen dat tweede schooljaar hun recht op een toelage verliezen. Ook leerlingen in het kleuteronderwijs moeten voldoende dagen aanwezig zijn om een schooltoelage te krijgen.

 

Ook de periode waarbinnen het dossier moet ingediend worden werd versoepeld: je kunt immers een dossier indienen tot 1 juni van het lopende schooljaar. Het is dus "nooit" te laat ........

 

Kortom: Er zijn veel ouders die geen aanvraag indienen, hoewel ze recht op een  toelage hebben. We willen er u toe aanzetten dit wel te doen, zelfs in geval van twijfel.

 

De aanvraagformulieren kunt u in elke school verkrijgen.

U kunt het papieren aanvraagformulier (+invultips) ook verkrijgen op de website www.studietoelagen.be.

 

De afdeling Brugge van dit centrum staat steeds open voor uw vragen of suggesties.

 

 

Email: clb.brugge@gent.be
Website: www.iclb.be

Langerei 26
8000 Brugge

Tel : 050/ 33 21 72
Fax : 050/ 34 45 80

 
Wat is een CLB?